Gallery Talk 2:

Schoonhoven, Dekkers en herman de vries

http://www.youtube.com/watch?v=KntjvmI_kZg