Gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam onder nr. 48/2012

Artikel 1 - Algemeen

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten aangeboden door of gesloten met Borzo Kunsthandel.
 • 2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt expliciet door Borzo Kunsthandel van de hand gewezen.
 • 4. De in de Nederlandse taal opgestelde algemene voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal vertaalde algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

Een koopovereenkomst tussen de koper en Borzo Kunsthandel komt pas dan tot stand wanneer Borzo Kunsthandel een aanbod van de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 - Koopprijzen en betaling

 • 1. De genoemde koopprijzen zijn in Euro en inclusief B.T.W.
 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen de kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, verpakking en verzekering voor rekening van de koper.
 • 3. Betaling van de koopprijs dient uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden.
 • 4. In geval de koper de koopprijs te laat voldoet, is de koper automatisch incassokosten verschuldigd. Borzo Kunsthandel stelt deze kosten vast op basis van de staffel incassokosten van de kantonrechters.

Artikel 4 - Levering

 • 1. Het kunstwerk wordt terstond na betaling aan koper geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 2. Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de koper het kunstwerk ophaalt of laat ophalen.
 • 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het kunstwerk voor rekening van de koper van de levering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Borzo Kunsthandel behoudt zich het eigendom op het kunstwerk voor tot het moment van gehele betaling van de koopprijs door de koper.

Artikel 6 - Garanties/Non-conformiteit/Ruilen

 • 1. Koper koopt het kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt en accepteert de eigenschappen die ten tijde van de totstandkoming van de koop redelijkerwijs bekend waren.
 • 2. De aard van het kunstwerk brengt met zich dat door voortschrijdend inzicht de eigenschappen van het kunstwerk kunnen veranderen.
 • 3. Borzo Kunsthandel garandeert de authenticiteit van het kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de koopprijs of de vermelding van een bepaalde toeschrijving) is voorbehouden en behoudens wanneer voortschrijdend inzicht de authenticiteit van het kunstwerk onverhoopt aantast.
 • 4. Indien het kunstwerk niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper – op straffe van verval van recht – Borzo Kunsthandel hiervan uiterlijk twee maanden na ontdekking op de hoogte te stellen onder overlegging van één of meerdere deskundigenrapporten waaruit dit niet-beantwoorden blijkt.
 • 5. In geval zich een situatie als in artikel 6 lid 4 voordoet, restitueert Borzo Kunsthandel onder geen beding een bedrag hoger dan de betaalde koopprijs aan de koper.

Artikel 7 - Opschorting en verrekening

Koper is niet gehouden de op hem rustende verplichting jegens Borzo Kunsthandel op te schorten of te verrekenen.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Borzo Kunsthandel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 • 2. Alle geschillen die tussen Borzo Kunsthandel en de koper mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.