Privacy Policy

Privacyverklaring Borzo Kunsthandel B.V. 

 

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een overeenkomst sluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring staat waarom wij deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 

  • alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw schriftelijke toestemming aan ons geeft;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje 'derden');
  • zorgvuldig beveiligen.


Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact via info@borzo.com.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Borzo Kunsthandel B.V./BorzoGallery en de website van Borzo Kunsthandel B.V./BorzoGallery. Borzo Kunsthandel B.V./BorzoGallery is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

1. Gebruik persoonsgegevens

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of indien u ons verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of u van informatie te kunnen voorzien. Borzo Kunsthandel B.V./BorzoGallery zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.

 

2. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

3. Gebruik van onze website

WEBSITEBEZOEK

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina', IP-adres (geanonimiseerd), tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 14 maanden bewaard.

 

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

 

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

 

4. Beveiliging

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

 

5. Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten wij u in waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen nar: info@borzo.com.

 

6. Derden

Wij maken bij de uitvoering van onze diensten gebruik van de diensten van derden. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Borzo Kunsthandel B.V./BorzoGallery uw persoonsgegevens aan derden.

 

UITZONDERINGEN

Als uitzondering op het voorgaande kan Borzo Kunsthandel B.V./BorzoGallery op grond van wetgeving verplicht worden persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden.

 

7. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

8. Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is Borzo Kunsthandel B.V./BorzoGallery.